BTTC 2023 盲品达人赛上海赛区团队赛第五场

开始时间: 2023年12月2日15:00点
结束时间: 2023年12月2日17:00点
地点: 上海市 帅锅(成都南路105号二楼)
组织者: 杯酒人生  
类型: 葡萄酒盲品会
最多参加人数: 11
关注度: 219
9人参加

活动介绍

填写联系方式后才能参加活动,以便于活动主办方与您确认信息                             Close


真实姓名:

联系电话:

是否带酒:

购买数量:

你可以给本次活动打分,我们将根据您的评分给予活动主办者额外奖励积分                             Close